Χαίρετε, ὦ φίλοι! Πῶς ἔχετε σήμερον; Καλῶς ἐγὼ ἔχω ἀλλ’ αὖθις ἐν τῷ γραφείῳ 🏢ἐργαζόμενός εἰμι. Ἐν τῷ με πρὸς τὴν ἀγορὰν ἐλθεῖν εἶδον ῥόδα καλὰ σφόδρα! 🌹 Ἔδει μ’ οὖν φωτογραφίαν ποιῆσαι. 📷

RT @triodostrivium@twitter.com

In some dictionaries you can find the claim that in classical times people kept tame weasels in their homes which caught mice for them. However, as Carla Hurt @FoundnAntiquity@twitter.com shows in one article, weasels were probably more of a pest than a pet. foundinantiquity.com/2013/10/2

🐦🔗: twitter.com/triodostrivium/sta

RT @AegeanNative@twitter.com

“While you live, shine
have no grief at all
life exists only for a short while
and Time demands his due.”

“Ὅσον ζῇς φαίνου
μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ
πρὸς ὀλίγον ἔστι τὸ ζῆν
τὸ τέλος ὁ χρόνος ἀπαιτεῖ.”

—Oldest surviving complete musical composition from Ancient Greece

🐦🔗: twitter.com/AegeanNative/statu

RT @kakistos00@twitter.com

ἐπ’ οἴνοπα ἰχθυόεντά τε πόντον ἐν νηὸς κύτει ὀχέομαι

🐦🔗: twitter.com/kakistos00/status/

RT @LeighDCobley@twitter.com

🏺 ἀκούσατε τὸ καινὸν ἐπεισόδιον τοῦ ἀκροάματος ἐν ᾧ λαλοῦμεν περὶ βιβλίων τινῶν ἃ ῥᾳδίως ἀναγιγνώσκηται ἑλληνιστί! 🏺

podcasts.apple.com/es/podcast/

🐦🔗: twitter.com/LeighDCobley/statu

Οὐ δύναμαι τὴν ἱερογλυφικὴν γραφὴν ἀναγνῶναι!

RT @TheClassicalCo@twitter.com

Graffiti left by ancient Greek tourists in the even older Egyptian Tomb of Ramses V.

Scribblings include:
"I visited and did not like anything but the sarcophagus!" and "I cannot read the hieroglyphs."

📸u/PorcupineMerchant

🐦🔗: twitter.com/TheClassicalCo/sta

Χαίρετ‘ αὖθις! Ἐκδοθήσεται αὔριον· τῇ Σελήνης ἡμέρᾳ, τῇ τρισκαιδεκάτῃ ὥρᾳ 🕐🌕· ταινία νέα 📼 ἐπὶ τῷ YouTube ἐν ᾗ τὸ κεφάλαιον τὸ δεύτερον τοῦ κατὰ Ἰωαννην εὐαγγελίου ἀναγιγνώσκω. Ἐλπίζω ὅτι ταύτῃ ἡδέως ἕξετε.😃

Καλὴν τοῦ Ἡλίου ἡμέραν, ὦ φίλοι! Λάμπει ἀληθῶς σφόδρα ὁ ἥλιος 🌅τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ οὖν αὖθις ἦν ἐγὼ περιπάτων τὰς φωτογραφίας ποιῶν. ☘️📸🏞 Ἐκκλησίας ⛪️ δύο εἶδόν τε καὶ ἄθνη καλά. 🌸

RT @istologiopetrou@twitter.com

@ancientgreeknet@twitter.com Ⲕⲁⲗⲏⲛ ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛ ⲱ Ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ Ⲉⲗⲗⲏⲛⲓⲕⲟⲛ Ⲇⲓⲕⲧⲩⲟⲛ 😁 Ⲕⲁⲅⲱ ⲉⲃⲗⲉⲯⲁ ⲧⲟⲩⲋ ⲕⲩⲕⲛⲟⲩⲋ ⲡⲁⲣⲁ ⲧⲟⲛ ⲡⲟⲧⲁⲙⲟⲛ ⲃⲁⲇⲓⲍⲱⲛ 🚶🏻

🐦🔗: twitter.com/istologiopetrou/st

Χαίρετε, ὦ φίλοι! Τί πράσσετε ὑμεῖς; Ἦν ἐγὼ περιπατῶν ἐν τῷ κήπῳ καὶ ἐν με τοῦτο πρᾶξαι εἶδον ὑδρόρνεα τινά 🦆

Χαίρετε! Ἐκδοθήσεται ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ταινία νέα 🎞 ἐπὶ τοῦ YouTube ἐν ᾗ τὸ κεφάλαιον τὸ δεύτερον τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου ἀναγιγνώσκω. Ἔσται περὶ τοῦ ἐν Κανὰ γάμου. 💍

Οὗτός ἐστιν ἔκδοσις δίγλωσσος τῆς Καινὴς Διαθήκης ἣ ἐν τῷ 1825ῷ ἔτει ἐκεδόθη. 📖

Καλὴν ἡμέραν πάντες! Λάμπει σφόδρα ὁ ἥλιος σήμερον τὸν ἀέρα θερμαίνων ☀️. Καὶ δὴ καὶ εἶδον τὰς νήττας ἐν τῷ κήπῳ περιπατησάσας 🦆🏞

RT @jeltzz@twitter.com

recently I had a realisation : ὡς is basically the "like" of Ancient Greek.
that includes when it's used to mark direct or indirect discourse.

εἶπεν ὡς δός μοι τὸ ἀργύριον - and she said, like, give me the money

🐦🔗: twitter.com/jeltzz/status/1526

You can now freely download my audio books from my website (currently, only the first chapter of the Gospel of John is available.)

ancient-greek.net/audio.php

RT @LeighDCobley@twitter.com

🏺 τὸ πρῶτον μέρος τοῦ ἐμοῦ βιβλιδίου τελευτᾶται ἐν ᾧ καινὴν ἱστορίαν περὶ τῶν ἐσχάτων ἡρώων τῆς μυθολογίας γέγραφα ἑλληνιστί. ἐπὶ τῆς ἐμῆς σελίδος τοῦ Πάτρεον νῦν ἀναγιγνώσκηται! 🏺

patreon.com/Hellenizdein?fan_l

🐦🔗: twitter.com/LeighDCobley/statu

Τῷ 2020ῷ ἔτει ἦρξα τὸ τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν μαθεῖν. Ἐν τῇ φωτογραφρίᾳ δύνασθε ὁρᾶν μοῖραν τινὰ τῶν ὑπομνημάτων μου. 📝

Hello everyone! I have just published a new video consisting of my reading the first chapter of the Gospel of John in Lucian pronunciation with lots of illustrations and some word explanations. Check it out and tell me what you think! 🎥😃

youtube.com/watch?v=58nW78mXqz

Hello everyone! The first episode of my new series Μόνον Ἑλληνιστί (Monon Hellenisti) has just been released. It is meant for beginners. This is the first time I have done something like this, so feedback and corrections are more than welcome! 😃🎥

youtube.com/watch?v=2mJK3qFeZW

Show older
Polyglot City

Polyglot City is the right instance for you, if you're interested in linguistics, languages, language learning and translating, or if you are multilingual or polyglot. All languages are allowed to flourish on our timelines. And of course you're free to talk about anything else besides languages, too. Make this your personal home!