Pinned post

Saluto! Me nomesas Jessica, e ca konto es ube me skribos en , e probable altra helpolingui, kelkafoye. Mea precipua konto (en la Angla) es @jayeless@toot.cat. Ultre di la Angla, me parolas la Hispaniana, e me komprenas Esperanto e la plu multi ek la lingui latinida (skribita).

Me habitas en Australia e me prizas bestii, libri (e rakonti generale), komputeroludi, e brikolar kun mea retsituo. Me esas socialisto ed anke interesata da teknologio, socio e historio. Se vu komprenas ca posto, salutez me!

Ca-nokte me komencis skribar mikra "CYOA" (SVPA? selektez vua propra aventuro?) rakonto, en , per Twine. Es tute negrava – es pri mea kato, suplikante ke me donez manjajo ad elu. Mi skribis multe, ma me ne finigos ol ca-nokte, do me devus ne esforcar e vice dormeskar 😆 Me vere amuzabas me, tamen.

Me pensis ke co amuzus uli 😄 Pri la lingui konstruktita ke divenas populara…

Bona novajo: Vivian e me ambe recevis rezulti negativa de nia laboratoriala Covid-probi. Ni ankore repozas pro ke ni sentas ni malada, sole semblante ne pro Covid 🤷🏻‍♀️

Show thread

Til nun, Vivian e me evitabas aquirar Covid-19 quale ca bonega memeo di Mario. Tamen, me timas ke nia fortuno finis. Mardie ni iris a dineo kun organizuro por quo Vivian laboras gratuite. Ca-matine, ni dicesis ke du altra irinti al dineo havas Covid. E nia guturi doloras 😒

Ni du facis rapida probi, ed ambi donis rezulti negativa. Ni ne fidis a ta rezulti, do ni iris por facar laboratoriala probi ca-posdimeze. Ni recevos la rezulti en 24–48 hori, ma me sentas me pesimista 😷

Mea spozulo prizis la naskodio-donacajo quon me kompris por lu: ca projektilo di stelea lumo!

Hiere esis bitradolca jorno. Ni devis helpar vakuigar la olima domo di mea avino, por ke olu povos vendesata ye la fino di la monato. Pose, ni retrovenis al domo di mea genitori, juis pizza e biro, e vidis ca aminda hundo (en la suba fotografuro). Es trista afero, la fino di ero, ma la familio duras. ❤️

En Reddit, ca memeo recente postabas en Elefen, Esperanto ed Occidental… me pensis ke me devus tradukar ol anke aden 😆

Forsan co interesos vi: nova edituro (№38) di Posta Mundi esas publikigita: drive.google.com/file/d/1XQDP5 (ligilo a PDF sur Google Drive)

Posta Mundi esas revuo kun rakonti, poemi ed artikli en diversa helpolingui (qui inkluzas ) ke editesas trimonatope (me kredas). Me trovas olu interesanta 😊

Me ne postis hike dum kelka dii, ma se es konsolaco, me anke ne postis en mea angla-lingua konto 😂 Me okupas me pri diversa aferi – skribado, linguo-studiado, renkontri kun amiki. Ca konto ne esas tote obliviata 😂

Me exkuzas me pri la erori 🙈 Me volis dicar ke hiere me IRIS al cinemo kun mea SPOZULO e mea fratino. Me deziras ke Mastodon havus editado-funciono. (Me kredas ke olu ya havas lo "retro-flanke" ma ol esas ne ja montrata ad uzanti. Uladie… 🥲)

Show thread

Hiere me iras, kun mea spozula e fratino, al Astor Theatre, cinemo historiala en Windsor en Melbourne. Ni regardis Full Metal Jacket. Me prizis lo multe plu kam me expektabis, honeste. La violenti esis porcionigitas e la karakterizo esis la foko. Me savas ke es egardata quale klasika cinematografuro; nun me savas pro quo 🥲 ()

Kelka uceli (pigi) venis ca-matine por demandar manjajo. Gidget ne esis felica 😾

Me odias la vintro tante. Omnaloke es kolda, sempre es nuboza e humida, me sentas me fatigita omnatempe ed omno semblas desfacila… 😩 Kad es tro frue por kontar la dii til la printempo?

Me dicos anke: Es remarkinda ke multa personi deskovras Esperanto, e molesteskas pro ca "defekti" di Esperanto. Ofte li propozas plubonigaji por ca defekti, e la plu olda e konservema Esperantisti molestesktas pro ke lia linguo ne toleras reformi (es kontraŭfundamenta!!!). Tamen semblas a me ke ja plubonigis la precisa kozi ke kustumale molesteskas la komencanti. Vice molestar la olda Esperantisti, pro quo ne lernar Ido? 🤷🏻‍♀️

Show thread

Me respondis a posto en Reddit nomizata “A 2016 Esperantist ‘What do you guys think of Ido?’ post”. Me ne prizas parolar male pri Esperanto, ma la unesma komento esis tam enemikala ad (e nekorekta pri) ke me sentis me devata dicar ulo 😂 Me prizas la genro-neutreso di Ido, la manko di tro-uzo di "mal-", la facileso di pronuncado (Ido ne havas [sts], [kn] o [kv] al komenci di vorti), e la korelativi. La tota respondo, en l'Angla, trovesas hike: reddit.com/r/auxlangs/comments

Trista novajo: pro ke Duolingo ne plus aceptas voluntala laboro, semblas ke nova kursi di Esperanto ne plus aparos ibe, e posible la nuna kursi ne esos aktualigata. La kursi di Duolingo esas tre acesebla introdukto al helpolinguo maxim populara en la mondo; me deceptos se li divenos neglijata. Artiklo pri co (en Esperanto): liberafolio.org/2022/06/13/cin

Hiere Gidget esis certa ke la motivo pro quo ni preparis ni por ekirar devis esar ke ni prenus lu al maligna veterinaro 😾 Lu devis celar su en la armoreto sub nia eviero til ke ni livis…

Hodie ni iros al Festo di Manjajo e Vino en la Mornington Peninsulo. Mea onklulo ed onklino habitas ibe e ni ne vidis li de plu kam un yaro ante nun. Me esperas ke esos bona dio :)

Co es mea , Gidget! El prizegas lapar la poketa lakto ke restas al fundo di mea bolo pos ke me manjis matino-cerealo. Me supozas ke es tanta mikra quanteso, ne povas domajar elu 🐱 ()

Show older
Polyglot City

Polyglot City is the right instance for you, if you're interested in linguistics, languages, language learning and translating, or if you are multilingual or polyglot. All languages are allowed to flourish on our timelines. And of course you're free to talk about anything else besides languages, too. Make this your personal home!