Pinned post

Saluto! Me nomesas Jessica, e ca konto es ube me skribos en , e probable altra helpolingui, kelkafoye. Mea precipua konto (en la Angla) es @jayeless@toot.cat. Ultre di la Angla, me parolas la Hispaniana, e me komprenas Esperanto e la plu multi ek la lingui latinida (skribita).

Me habitas en Australia e me prizas bestii, libri (e rakonti generale), komputeroludi, e brikolar kun mea retsituo. Me esas socialisto ed anke interesata da teknologio, socio e historio. Se vu komprenas ca posto, salutez me!

Me sentas me tante alejita pro ke NaNoWriMo nun finabas. Me ankore volas skriptar ta rakonto, ma la rapideso di NaNoWriMo esas tro multe 😪 Nun me havas tempo anke por altra kozi, quale helpolingui, me esperas!

Jessica boosted

Ĉu vi kutimas afiŝi per #Mastodon #Mastodono en diversaj #lingvoj? Ĉu vi (kiel ankaŭ mi) ofte forgesas agordi la indikitan lingvon de la afiŝo laŭ ĝia aktuala enhava lingvo?

Ĉu do vi ŝatus la eblecon (kompreneble nur strikte #libervole) devigi vin mem konscie elekti la indikitan lingvon de afiŝo, antaŭ ol vi povos publikigi ĝin?

Mi verkis funkcio-peton #funkcioPeto|n ĝuste pri tio (en la angla):
https://github.com/mastodon/mastodon/issues/21631

Me esas kelke okupata ca-monate, e me ne uzas multe (!), ma me trovis tempo por tradukar la 7ma chapitro di “Salute, Jonathan!” aden Ido: en.wikibooks.org/wiki/Saluto,_ (Me volis moyeno di temporisar vice skriptar mea NaNoWriMo-romano 😂)

Gidget feliceskis multe kande me "rimemoris" quale enswichar la varmigilo! (Vere, ni havas nune ta klasika Melburnala experienco: kolda vetero, malgre ke esas tarda printempo. Ma se Gidget volas esar dankema, me ne plendas 😆)

Recente kande me vizitabas, Gizmo NE permisis me fotografar sua bela rideto. Tamen hodie, lu pregis me por biskuiti, e me havis ideo. "Un bona fotografuro = 1 biskuito," me dicis a lu. Lu esis hezitema, ma lu obediis 🤣

Plu me leje sur , plu me vole aprende lo 😅 Lo pare ave tota la cualias ce me gusta en Ido, como un pronom ajenero (el) usada multe plu ca la pronomes con jenero (ela/elo), spele asolute fonetical, gramatica simple e sistemosa… e no como Ido, la disionario have parolas per cosas moderna, como cosas de interede. Multe interesante!

Me pensas pri lernar altra helpolinguo (o lingui!), ultre ed Occidental. Me ne havas senlimita tempo, do me ne povas esar certa quanta tempo me havos por omni. Me konsideris Globasa, qua esas "mondolinguo", ma pose me rimemoris Elefen, qua havas latinida vortaro e simpla, kreolatra gramatiko. Forsan me povas lernar ambi. Li du havas plu bona lernomoyeni e dicionarii kam Ido…

Me ne pensas ke "meze di NaNoWriMo" esas la maxim bona tempo por lernar nova linguo. Ma la ideo ne livas mea mento.

Pri la saneso di mea patro (bona novaji) 

Du bona novaji: La tumoro extraktita de mea patro esis probata, e malgre ke esis kanceratra, la mediko kredas ke lu extraktis la tota kozo kun sata cirkondinta tisuo ke mea patro ne plus havas kancero. Anke, semblas ke mea patro povos retroirar heme morge! Lu itere povas manjar, e la venonta parti di lua risaneskado povas eventar heme 🤗

Me sentas me necesante okupata nune. Me iras al hospitalo omnadie por vizitar mea patro (qua esas alerta ed agema, e lua doloro diminutas, ma lu ankore ne povas manjar do lu mustas restar hospitale). Me esforcas skriptar por NaNoWriMo, ma me sentas me ke me ne havas irga tempo por PENSAR pri quo me skriptas, e to esas nekontentiganta. E Mastodon ipsa distraktas me anke, pro la granda augmento di posti pro la enfluo di novici de Twitter! Me esas plu fatigita kam me devas esar 😪

Esas "katurdio", do havez fotografuro de di mea vicino, Emma! Kande me ekiris por promenar plu frue, lu haltis me ed INSISTIS ke me karezez lu til la fino di tempo. Me nur povis forirar kande lu vidis kolombo e tranceskis (quale fotografita).

Me ne savas pro quo, ma me havas multa anxio pri parolar telefone. Ne kun personi quin me bone konocas, ma kun stranjeri. Hodie me devis telefonar la apoteko pri preskripto, e me sentas me tre fiera pro ke me temporisis nur mihoro vice mijorno 😂

Bona matino (o posdimezo, o vespero, o nokto) ad omno!

Hodie me iras al domo di mea genitori, por esar kun mea matro (qua havas nekapableso e bezonas sorgo) do mea fratino povas vizitar mea patro en la hospitalo. Esas anke la naskodio di mea fratino, do me portas donacajo por lu.

Yen la vidajo del treno 😊

Medikala temo (ne koncernanta me, ma mea patro) 

Mea fratino sendis mesajo a me! La kirugio sucesis; la tumoro esis granda ma la kirugiisto pensas ke lu extraktis omno. Mea patro povos retroirar heme en 5–7 dii. Me kredas ke la tumoro ankore bezonas esor probata, ma un granda etapo di lua kuracado esas finita.

Show thread

Medikala temo (ne koncernanta me, ma mea patro) 

Mea patro iris hodie a hospitalo, ube lu havas kirurgio por extraktar sua tumorohavanta reno. Es desfacila ne desquietesar, ma me memorigas me pri ta precepto di mea patro: "Suciez to quon tu povas influar, ed intencez ne desquietesar pro la cetero." Ni ankore ne savas qua tipo di tumoro lu havas – kanceratra o "ne-nociva". Ni saveskos plu tarde. Hodie me esperas recevor bona novajo pri la kirurgio. Pose, me sucios lua sanesko. 🤞

Hodie komencas NaNoWriMo, e me intencis evitar sociala reti til ke me skriptabus adminime 1,667 vorti (la nombro quon on devas skriptar omnadie por restar avane). Pro ula motivo, me ne povis rezistar la -grupi 🤣 Ma nun me vere devas ekirar e skriptar mea romano 😥

Hodie esos okupanta jorno, do me volis publikigar mea fotografuro por "katurdio" ante ke me oblivius (itere!). 😅 Yen Gidget, pensante pri vivo en la komforteso di un ek sua katala turmi.

Me devas preparar me por NaNoWriMo ante la venonta monato! Me projetas skriptar duesma parto dil rakonto quon me skriptabas dum plura yari. Tamen, mea projeto ankore esas desquietigante fragmentala 🤯 (Amba parti, e la tota rakonto, esas en la Angla – me amus povar skriptar romani en uladie, ma to esus multe tro ambicioza por facar nun 😂)

Jessica boosted

Me ja kreis la pdf-dosiero de mea mikra vortaro Ido-Esperanto.

Me ankore devas adjuntar plus vorti, ma til nun me opinionas ke ca dosiero es utila por esperantisti, qui es lernanta Ido.

github.com/kroyx/mikra-vortaro

Anke me kreis deponeyo en github kun la dosieri por krear ca pdf.

github.com/kroyx/mikra-vortaro

Show older
Polyglot City

Polyglot City is the right instance for you if you're interested in linguistics, languages, language learning, or translation, or if you're multilingual or polyglot. All languages are allowed to flourish on our timelines, and multilingual puns are welcome. And of course you're also free to talk about other things besides language.